Sasha Harding, Original Watercolour - Menai Bridge
Sasha Harding, Original Watercolour - Menai Bridge Sasha Harding, Original Watercolour - Menai Bridge Sasha Harding, Original Watercolour - Menai Bridge
£600.00

Original watercolour. Framed in white frame.

11.5 x 39cm

Frame size: 29.5 x 58cm

Taken from Sasha's book 'A Brush With Anglesey'.